Vajenec obiskuje poklicno šolo in se istočasno poklicno izobražuje pri delodajalcu. Vajenec lahko postaneš, ko dopolniš 15 let.

Vajeništvo ponavadi za mlade predstavlja prvo zaposlitev. Njegova prednost je predvsem ta, da ti omogoča pridobivanje strokovnih in praktičnih delovnih izkušenj na tistem področju, za katerega se tudi šolaš. Poleg tega se obdobje vajeništva delno šteje v pokojninsko dobo. Slabost pa je relativno nizko plačilo oziroma nagrada v prvih letih vajeništva.

Vajeniško razmerje skleneš z učno pogodbo*. To lahko skleneš, če si končal osnovnošolsko izobraževanje ter z zdravniškim potrdilom potrdiš, da si zdravstveno sposoben opravljati želeni poklic. Učno pogodbo lahko skleneš tudi v primeru, da nisi uspešno zaključil osnovnošolskega izobraževanja, si pa izpolnil osnovnošolsko obveznost* in zaključil prvi letnik nižje poklicne šole.

Preden dopolniš 18. let lahko učno pogodbo skleneš, če v to privolijo tudi tvoji starši oziroma zakoniti zastopnik.

!!! Priporočljivo je, da si čim prej zagotoviš učno mesto in skleneš individualno učno pogodbo za vajeništvo.

Dolžnosti delodajalca, ki sklene učno pogodbo, so:

 • da ti omogoči izobraževanje za pridobitev poklicne izobrazbe,
 • da skrbi, da boš redno obiskoval šolo in druge obveznosti,
 • da ti poleg počitnic omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
 • da ti redno izplačuje dogovorjeno mesečno nagrado,
 • da ti plačuje malice ter prevoz na delo in iz dela,
 • da skrbi za tvojo varnost pri delu in za tvoje zdravje.

Tvoje dolžnosti kot vajenec pa so:

 • da redno izpolnjuješ svoje učne obveznosti,
 • da redno obiskuješ pouk in druge obvezne izobraževalne oblike,
 • da se pri izobraževanju ravnaš po navodilih delodajalca in šole.

!!! Vajenec lahko kadarkoli na podlagi svoje zahteve enostransko razdre učno pogodbo.

Vajeniško razmerje preneha:

 • z iztekom določene učne dobe,
 • ko opraviš zaključni izpit,
 • če se učna pogodba razdre.

 

Plačilo za vajeniško delo predstavlja nagrada. Njena višina je odvisna od letnika srednje šole, ki ga obiskuješ, in od povprečne bruto plače. Povprečna bruto plača se spreminja, zato preveri, koliko znaša v določenem obdobju. To lahko storiš na spletni strani Statističnega urada.

 

 

Kot dijak imaš obvezno zdravstveno zavarovanje* ponavadi že urejeno kot družinski član, preko svojih staršev ali drugih sorodnikov. Kot družinski član si lahko zavarovan do dopolnjenega 15. oziroma 18. leta starosti, po tej starosti pa do konca šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti! Več o zavarovanju po 26. letu glej na strani DIJAŠKO IN ŠTUDENTSKO DELO.

V času vajeništva ti delodajalec oziroma država plačujeta še prispevke:

Del vajeništva se šteje tudi v pokojninsko dobo – 12 mesecev učnega razmerja prinaša 6 mesecev pokojninske dobe.

Na podlagi vajeništva se ne moreš vključi v zavarovanja za starševsko varstvo* ali zavarovanja za primer brezposelnost*.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

 

VIRI